Koninklijke onderscheiding voor de heer W.F.J. Elgers


De heer W.F.J. Elgers, (08-11-1941) Kapitein der mariniers b.d. heeft op donderdag 26 april 2012 een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Hij werd bij Koninklijk Besluit van 5 april 2012, nr. 12.000878 door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd hem namens de Burgemeester van Helmond Drs. A.A.M. (Fons) Jacobs, door Wethouder (Loco-burgemeester) F.P.C.J.G. (Frans) Stienen na de algemene vergadering van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderschedingen op een meer dan verrassende wijze in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in het bijzijn van zijn echtgenote Annemie en zoon Edwin uitgereikt.
Hieronder ziet u een overzicht van de verdiensten van de heer Elgers:

1980 – heden: Penningmeester Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Vanaf 1980 is de heer Elgers actief als penningmeester van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.
Zelf is hij in 1963 begiftigd met het Bronzen Kruis, toegekend bij KB van 27 maart 1963, nr. 98.
Tot begin jaren negentig heeft hij deze vrijwilligersfunctie gecombineerd met een officiersfunctie bij het Korps Mariniers.

Eind jaren tachtig is hij nog uitgezonden voor een missie in Beiroet. De inzet als penningmeester heeft hij ook gecombineerd met de zorg voor de begeleiding van de jonge en actief diende militairen, die een Dapperheidonderscheiding hebben ontvangen.
Mede door zijn inzet zijn jong en oud door elkaar verweven en bestaat er een goede saamhorigheid binnen de vereniging.
Veel aandacht heeft hij ook gegeven aan de veteranenzorg aan oud-strijders.

1997-heden: Secretaris Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

In 1997 volgde de benoeming van de heer Elgers tot secretaris van de “Vereniging Dragers van Militaire Dapperheidsonderscheidingen”.
In die functie heeft hij zich sterk kunnen ontplooien als motor van de vereniging.
Hij is betrokken bij de periodieke uitgave van het blad Brons, houdt de website bij, verzorgt mailings en is betrokken bij de organisatie van ledenvergaderingen en reünies.

Naast deze formele taken die horen bij het secretarisschap is hij bij veel gelegenheden het gezicht van de vereniging naar buiten.
Zo is hij vaak aanwezig namens het bestuur bij herdenkingen en uitvaarten van overleden leden.
Voor de leden en hun weduwen is hij het herkenbare gezicht van de vereniging. Waar mogelijk steunt hij hen of verwijst hij hen gericht door naar hulpverlenende instanties.

1993-heden: Veteranenhelper Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Na zijn functioneel leeftijdsontslag is de heer Elgers aan de slag gegaan als officiële veteranenhelper van de vereniging.
In feite zette hij daarmee de activiteiten voort die hij naast zijn penningmeesterschap ontplooide.
Zijn activiteiten als secretaris van de vereniging liggen deels in dezelfde lijn.

1996-2006: Penningmeester Veteranen Platform
In de periode 1996 tot 2006 heeft de heer Elgers gedurende twee bestuursperioden het penningmeesterschap vervuld van het Veteranen Platform.
Dit platform fungeerde in die periode als gesprekspartner voor de Minister van Defensie bij het vormgeven van het veteranenbeleid.
Als lid van het dagelijks bestuur heeft hij aan de beleidsvorming hierover een belangrijke bijdrage geleverd.

Bron: Gemeente Helmond, Lintjesregen,
Fotografie: Pressvisuals.com en geactualiseerd door Wim Elgers alleen voor wat betreft de eerste alinea.


<<  terug