Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Beschermheer: Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen
 

 

   

 

               Secretariaat
:
Paterslaan 6 - A
5701 NZ Helmond
E-mail:      wfj.elgers@veteranen.nl
Telefoon:  0492 528 454
Mobiel:     06 447 066 84
Postgiro: 166 78 31 t.n.v. Vereniging BL-BK

 

I   N   F   O   R   M   A   T   I   E   B   U   L   L   E  T   I   N

De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht onder de naam "Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis" en heeft op
17 april 2008 bij besluit van de algemene vergadering haar naam gewijzigd in "Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen".

Het is ons een eer en genoegen om de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen nader bij U te mogen introduceren.
Het is een vereniging die bovendien ook als belangenbehartiger vaak in gesprek met de overheid en samenleving aandacht vraagt voor de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle dragers van verschillende strijdtonelen en vredesmissies.

Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor een ieder die is onderscheiden met de Bronzen Leeuw en/of het Bronzen Kruis en/of het Kruis van Verdienste en/of het Vliegerkruis, overeenkomstig aan dat van de Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willems-Orde waar alle Ridders bij aangesloten zijn.
Hun weduwen of weduwnaars kunnen desgewenst lid worden.


Algemeen

Op 5 november 1966 kwam een aantal dragers Bronzen Leeuw in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam bijeen om de geallieerde gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken.
Een zelfde herdenking werd een jaar later gevolgd door een reünie. Op de derde bijeenkomst in november 1968, werd besloten ook de dragers van het Bronzen Kruis erbij te betrekken.
Dit gebeurde op 2 november 1968 eveneens in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam

Tijdens het grote bevrijdingsdefilé op 5 mei 1969 op de Boulevard van Scheveningen was deze reüniegroep nogmaals bijeen.
Na afloop van het defilé werd tijdens het samenzijn in het Kurhaus spontaan besloten tot de oprichting van een vereniging.
Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1971 no. 69 kwam de goedkeuring van de statuten af en werd de vereniging Koninklijk erkend.

Op verzoek van een aantal dragers van het Vliegerkruis en later van het Kruis van Verdienste werd op de algemene vergaderingen van 23 maart 1973 en van  16 april 1998 besloten om het lidmaatschap van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis ook open te stellen voor  een ieder die is onderscheiden met het respectievelijk Vliegerkruis en/of het Kruis van Verdienste.

Beschermheer van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis werd Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Commandeur Militaire Willemsorde en Drager Vliegerkruis. 01-12-2004

Erevoorzitter werd de oud Minister-president P.J.S. de Jong, Drager van het Bronzen Kruis met het Arabische cijfer 2 in goud.

De eerste voorzitter werd C.L.W.M. Baron van Voorst tot Voorst, Drager van het Bronzen Kruis. 02-12-2000.

De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40530540.
De Vereniging is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform. (VP)

De Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Maritiem Erfgoed.

De Vereniging staat ingeschreven in het Reünieregister Veteranenorganisaties bij de Stichting Veteraneninstituut (Vi) Registratienummer 060-X-V-O.

De Vereniging draagt de naam: “Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen”.
 

Verkorte naam van de Vereniging:  Vereniging DMD

Een unieke toekenning: Bronzen Leeuw gevoerd in een Frans vaandel
Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1950 nr. 22 werd bepaald dat de Bronzen Leeuw werd toegekend aan  het 2e en 3e Regiment “Chasseurs Parachutistes” der “S.A.S. Troops” van het Franse Leger (S.A.S. staat voor Special Air Service, wat inhoudt Paracommando’s.)
Verder werd bepaald dat het versiersel van de Bronzen Leeuw ware te hechten aan het gemeenschappelijk vaandel van beide genoemde regimenten.
Bij K.B. van 2 januari 1951 no. 15 werden niet minder dan 558 Nederlandse onderscheidingen toegekend aan leden van het voormalige 2e en 3e Regiment de Chasseurs Parachutistes der S.A.S. Troops van het Franse leger.

Te Assen (NL) staat het monument  “Doorbroken Muur”, ter herinnering aan de gevallen Franse Parachutisten in april 1945.


De Ereleden zijn:

Pater drs. L.M. van der Bol, Aalmoezenier van de Vereniging † 08-12-2007.
Mr. F.W.B. Baron van Lynden, Drager Bronzen Kruis. † 02-12-2000.
De heer H.G. Meijer, auteur van het boek Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis, Militaire Dapperheidsonderscheidingen en van het boek Vliegerkruis, voor initiatief, moed en volharding.
Mevrouw dr. B.H. Spaanstra – Polak † 07-11-2009.
C.L.W.M.Baron van Voorst tot Voorst, Drager Bronzen Kruis, (oud voorzitter) † 02-12-2000.
F.D. Laurens, Drager Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, (oud secretaris) † 13-04-1996.
A. de Keizer, Drager Bronzen Kruis, (oud vice-voorzitter) † 03-05-2007.
Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen, (oud IGK en beschermheer van de vereniging)


De Leden:

De leden van de Vereniging zijn militairen en burgers, die wegens hun dapper optreden door Hare Majesteit de Koningin bij Koninklijk Besluit zijn onderscheiden met de Bronzen Leeuw en/of het Bronzen Kruis en/of het Kruis van Verdienste en/of het Vliegerkruis.


De omstandigheden:

Dit optreden kan hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog:

 • in Nederland bij de gevechten in mei 1940, het verzet in eigen land en Europa in de periode

 • 1940 - 1945 en tijdens de bevrijding van West-Europa met inbegrip van Nederland.

 • in Nederlands Oost Indië tijdens de oorlog en daarop volgend verzet en strijd in de periode 1941 - 1945.

 • in de strijd op de wereldzeeën in de periode 1940 - 1945

 • tijdens de oorlogsvluchten in de periode 1940 – 1945

 • tijdens de ontsnapping uit bezet gebied en de daarbij verleende hulp in de periode 1940-1945 en militairen met de Nederlandse nationaliteit die vóór 2 maart 1946 waren verbonden aan de explosieven- en mijnopruimingsdienst van de krijgsmacht en actief betrokken waren bij het mijnen vrij maken van o.a. vliegvelden, havens en kuststroken in deze naoorlogse periode.

Ofwel na de Tweede Wereldoorlog bij:

 • gevechtsacties in Indonesië in de periode 1945 - 1950

 • de Koreaanse oorlog in de periode 1950 - 1953

 • gevechtsacties in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea in 1962.

 • optreden bij vredesoperaties

De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had behoefte aan het instellen van Dapperheidonderscheidingen voor krijgsverrichtingen waarvoor de Militaire Willemsorde in wezen niet verleend kon worden.

Zo werd in 1940 het Bronzen Kruis ingesteld in twee gradaties, met en zonder eervolle vermelding. Deze onderscheiding werd verleend aan militairen, maar later ook aan koopvaardijpersoneel en andere burgers die hiervoor in aanmerking kwamen.

De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld als vervanger van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding, waardoor de Bronzen Leeuw na de Militaire Willemsorde de belangrijkste Nederlandse Dapperheidonderscheiding werd, gevolgd door het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.
Evenals bij de Militaire Willemsorde, de hoogste Nederlandse Ridderorde, worden ook deze onderscheidingen bij Koninklijk Besluit verleend.


Toekenning:

De formele grondslagen voor toekenning van de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis zijn als volgt geformuleerd:

 

De Bronzen Leeuw (BL) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. De Bronzen Leeuw kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden.

Toekenning kan ook geschieden aan:

    1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse
           Staat.

Zij, aan wie de Bronzen Leeuw reeds eenmaal werd toegekend en die door gelijkwaardige daden later wederom in aanmerking komen voor die onderscheiding, dragen het Arabische cijfer 2 in goud op het lint.
Bij een volgende gelijkwaardige daad kan dit worden verhoogd tot 3. 

Sinds 1944 is de Bronzen Leeuw  1206  keer uitgereikt.

 

Het Bronzen Kruis (BK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940. Het Bronzen Kruis kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse  
           Staat.

Zij, aan wie het Bronzen Kruis reeds eenmaal werd toegekend en die als gevolg van gelijkwaardige daden wederom in aanmerking komen voor deze onderscheiding, dragen het Arabische cijfer 2 in goud op het lint.
Bij een volgende gelijkwaardige daad kan dit worden verhoogd tot 3 en zo verder.

Sinds 1940 is het Bronzen Kruis 3439  keer uitgereikt.

 

Het Kruis van Verdienste (KV) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1941. Het Kruis van Verdienste kan worden toegekend aan Nederlandse onderdanen of vreemdelingen, die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse
           Staat.

Sinds 1941 is het Kruis van Verdienste 2035  keer uitgereikt.

 

Het Vliegerkruis (VK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941.
Het Vliegerkruis kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand dan wel in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden en deze daden hebben bedreven gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     
1.  niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
    
 2.
 vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse   
           Staat.

Sinds 1941 is het Vliegerkruis 735 keer uitgereikt. 

De Vereniging stelt zich ten doel:
a. Nadrukkelijk aanwezig te zijn bij nationale herdenkingen en manifestaties, waarbij veteranen in het algemeen en/of de Vereniging in
    het bijzonder betrokken zijn;
b. Het onderhouden van goede relaties met alle geledingen van de krijgsmacht;
c. Het onderhouden en bevorderen van kameraadschappelijke verhoudingen tussen leden
Zij tracht dit doel te bereiken door:
                      1.  Tenminste een maal per jaar een bijeenkomst te houden, waarop een algemene vergadering zal
                            plaats vinden;
                      2.   Het houden van reünies en overige bijeenkomsten;
                      3.   Het verlenen van immateriële ondersteuning en eventueel verwijzing;
                      4.   Het verlenen van sociale ondersteuning zoals huis- en ziekenbezoek en in geval van overlijden
                            van een der leden.

In de Vereniging is de hele Nederlandse Krijgsmacht in al zijn geledingen en facetten vertegenwoordigd: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, leden van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het Verzet en de Nederlandse Koopvaardij, etc.


Brons:

Brons is het orgaan van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen en verschijnt driemaal per jaar.
Leden ontvangen het blad gratis.
Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: niet-leden: binnenland € 18,00  /  buitenland € 25,00

De fondsen:
De jaarcontributie voor gewone leden  is € 18, -- en voor buitengewone leden € 15, -- . Dit is de minimale contributie.
Ter bestrijding van de onkosten wordt op een hogere bijdrage bijzonder op prijs gesteld.
De verschuldigde contributie dient via een giro- of bankoverschrijvingsformulier gestort te worden op de girorekening van onze Vereniging.
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Wie zich tussen januari en december aanmeldt betaalt voor een volledig jaar.
De Vereniging heeft een Fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen.


Het bestuur:

Voorzitter:
Mr. drs. J.A. Woortman, Luitenant ter zee van speciale diensten der 1e klasse b.d. (oud Kapitein der mariniers), Drager Bronzen Kruis.
Bovendien gedelegeerde bij de Stichting Veteranen Platform als plv Algemeen
Bestuurslid.

Vice-voorzitter:
J.J. van Velsen, Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie, Drager Kruis van Verdienste.
Bovendien Veteranenhelper voor de Vereniging, 2e PR&V functionaris en gedelegeerde bij de Stichting
Veteranen Platform, als Algemeen Bestuurslid.            

Secretaris/1e penningmeester en ledenadministrateur:
W.F.J. Elgers, Kapitein der mariniers b.d.,
Drager Bronzen Kruis,  Paterslaan 6 - A, 5701 NZ Helmond, telefoon 0492–528 454, mobiel 06 44 70 66 84. Bovendien Veteranenhelper voor  de Vereniging en  PR & V functionaris.

Bestuurslid (commissaris algemeen):
D.A. Vonk, Adjudant-onderofficier van de mariniers algemeen, Drager Bronzen Kruis.

Bestuurslid (2e penningmeester):
M.H.H.L.Becks, Adjudant-onderofficier-instructeur der infanterie, Drager Bronzen Kruis.

Bestuurslid (commissaris algemeen):
E.van den Mijde, Matroos der eerste klasse Technische Dienst bij de Koninklijke Marine,
Drager Kruis van Verdienste.                  

Redactie Brons:
Redacteur van ons periodiek orgaan “Brons”:
Mw. W.M. Hardon, e-mail: redactiedmd@gmail.com
 

  Publicaties uit:   "Brons":  Het magazine van de Vereniging Dragers Militaire
                                                        Dapperheidsonderscheidingen.
 • Breng de "Westerdam" tot zinken!
  Henk Huisman, geboren op 4 juni 1917, kwam op 21 december 1938 in dienst bij de RDM als elektrisch lasser. Hij heeft in die functie nog veel gewerkt aan het artillerie-instructieschip Van Kinsbergen. 18 mei 1940 maakte een eind aan dit dienstverband als gevolg van de grote verwarring en ravage op en om de RDM in en na de eerste oorlogsdagen. Op 8 augustus 1940, het werk werd geleidelijk aan hervat, keerde ook Henk Huisman terug.
  Evenwel voor zeer korte duur,namelijk slechts twee dagen
  .

  lees verder >>
 • Ernst Ferdinand Portier
  De heer Ernst Ferdinand Portier werd als KNIL militiesoldaat in mei 1942 als krijgsgevangene met 2000 collega’s van Medan-Belawan naar zuid west Birma verscheept, teneinde met 68.000 mede Prisoners of War aan het graafwerk van de toekomstige 415 km lange “Birma – Siam”spoor – dijk te worden ingezet.
  lees verder >>
 • Martinus Vugteveen
  Het is 9 mei 1940. “We wisten dat het zou beginnen. De dreiging hing bijna tastbaar in de lucht. Een onwezenlijke stilte die als het ware bol stond van het gevaar” vertelt Vugteveen. Als lid van een sectie van twaalf infanteristen, onder aanvoering van sergeant Klaas van der Baaren, bemant hij de post Krimbrug. Ze behoren tot de 2e Compagnie van het eerste Grensbataljon. Kapitein Berenschot, die zijn hoofdkwartier in Coevorden heeft gevestigd, is hun compagniescommandant. lees verder >>

   In Memoriam